There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. 1 Jn 4:18

There is no fear in love

There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.

1 John 4:18

தேவனின் அன்பு எங்கே இருக்கிறதோ, அங்கே அச்சம் இருக்காது. ஏன்? தேவனின் முழுமையான அன்பு அச்சத்தை அகற்றுகிறது. தேவன் தரும் தண்டனையே ஒருவனை அச்சுறுத்துகிறது. எனவே அச்சமுள்ள மனிதனிடம் தேவனின் அன்பு முழுமை பெறவில்லை.

1 யோவான் 4:18