In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God. Ps 62:7

In God is the rock of my strength

என் பெருமையும் வெற்றியும் தேவனிடமிருந்து வருகிறது. அவர் எனக்குப் பலமான அரண். தேவன் எனக்குப் பாதுகாவலான இடம். சங்கீதம் 62:7