நெருப்புச் சுவராக இருப்பேன்.

கர்த்தர் கூறுகிறார்:

‘நான் அவளைக் காப்பாற்றுவதற்கு அவளைச் சுற்றி நெருப்புச் சுவராக இருப்பேன்.

    அந்நகரத்திற்கு மகிமையைக் கொண்டுவர நான் அங்கே குடியிருப்பேன்’” என்றான். சகரியா 2:5

Write a comment

Comments: 0