உம்மை உண்மையாகவே மகிமைப்படுத்தமுடியும்.

உமது நியாயத்தையும் நன்மையையும் குறித்துப் படிக்கும்போது

    உம்மை உண்மையாகவே மகிமைப்படுத்தமுடியும். சங்கீதம் 119:7

Write a comment

Comments: 0