நேர்மையாயிருப்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்.

சங்கீதம் 119:30 

கர்த்தாவே, நான் உம்மிடம் நேர்மையாயிருப்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தேன். உமது ஞானமுள்ள முடிவுகளை நான் கவனமாகக் கற்கிறேன்.

Write a comment

Comments: 0