குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள்.

ஆனால் இயேசு,, “குழந்தைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள். அவர்களைத் தடுக்க வேண்டாம், ஏனென்றால் பரலோக இராஜ்யம் இக்குழந்தைகளைப் போன்ற மக்களுக்கே உரியது” என்று கூறினார். மத்தேயு 19:14 

Write a comment

Comments: 0