விரைந்துவந்தேன்.

தாமதமின்றி உமது கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கென விரைந்துவந்தேன்.சங்கீதம் 119:60

Write a comment

Comments: 0