கர்த்தர் எனக்குப் பலத்தை கொடுக்கிறார்.

எனக்கு அதிகாரியான என் கர்த்தர் எனக்குப் பலத்தை கொடுக்கிறார்.

    அவர் என்னை மானைப்போன்று ஓட உதவுகிறார்.

    அவர் என்னைக் குன்றுகளில் பாதுகாப்பாக வழிநடத்துகிறார். ஆபகூக் 3:19

Write a comment

Comments: 0