உலகுக்கு ஒளித்தரும் விளக்கு நீங்களே.

“உலகுக்கு ஒளித்தரும் விளக்கு நீங்களே. ஒரு குன்றின் மேல் அமைந்த பட்டணம் மறைந்திருக்க முடியாது. மத்தேயு 5:14,16

Write a comment

Comments: 0