வழிகாட்டும் ஒளியைப் போன்றிருக்கிறது.

ஜனங்கள் உமது வார்த்தையைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்கும்போது அது சரியானபடி வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் ஒளியைப் போன்றிருக்கிறது. உமது வார்த்தை சாதாரண ஜனங்களையும் ஞானமுள்ளோராக்கும். சங்கீதம் 119:130 

Write a comment

Comments: 0