உமது வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்பக்கூடியவை.

சங்கீதம் 119:160 

கர்த்தாவே, துவக்கம் முதலாகவே உமது வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்பக்கூடியவை. உமது நல்ல சட்டம் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.

Write a comment

Comments: 0