கர்த்தர் நமது அரசர்

கர்த்தர் நமது அரசர், அவர் நம்மைக் காப்பாற்றுகிறார். எனவே, கர்த்தர் நமக்கு மிகுந்த செல்வத்தைத் தருவார். ஏசாயா 33:22

Write a comment

Comments: 0