ஆவியில் எளிமை கொண்ட மனிதர்கள்

ஆவியில் எளிமை கொண்ட மனிதர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், பரலோக இராஜ்யம் அவர்களுக்குரியது. மத்தேயு 5:3

Write a comment

Comments: 0