உமது உடன்படிக்கையைக் கற்பதில் களிப்படைவேன்.

சங்கீதம் 119:14 

வேறெதைக் காட்டிலும் உமது உடன்படிக்கையைக் கற்பதில் களிப்படைவேன்.

Write a comment

Comments: 0