பாரங்களைச் சுமப்பதற்கு அவர் உதவுகிறார்.

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்!

    ஒவ்வொரு நாளும் நாம் சுமக்கவேண்டிய பாரங்களைச் சுமப்பதற்கு அவர் உதவுகிறார்.

    தேவன் நம்மை மீட்கிறார். சங்கீதம் 68:19

Write a comment

Comments: 0