பணிவுள்ளவர்களாக இருங்கள்.

கர்த்தரை மதித்துப் பணிவுள்ளவர்களாக இருங்கள். அப்போது உங்களுக்குச் செல்வமும் மதிப்பும் உண்மையான வாழ்வும் கிடைக்கும். நீதிமொழிகள் 22:4

Write a comment

Comments: 0