நிச்சயமாய் விலகமாட்டேன்

என் கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். அவர் என் வலதுபுறத்திலிருப்பதால் நிச்சயமாய் விலகமாட்டேன்.சங்கீதம் 16:8

Write a comment

Comments: 0