தமது உண்மை அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதினால்

ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் தமது உண்மை அன்பை வெளிப்படுத்துகிறதினால் ஒவ்வொரு இரவும் அவரது பாடல்களை நான் பாடுகிறேன். ஜீவனுள்ள தேவனிடம் நான் ஜெபிக்கிறேன். சங்கீதம் 42:8

Write a comment

Comments: 0