உண்மையான சமாதானத்தைக் காண்பார்கள்

உமது போதனைகளை நேசிக்கும் ஜனங்கள் உண்மையான சமாதானத்தைக் காண்பார்கள். அந்த ஜனங்களை வீழ்த்த எதனாலும் முடியாது. சங்கீதம் 119:165

Write a comment

Comments: 0