தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவரை நீங்கள் நம்பவேண்டும்

“தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவரை நீங்கள் நம்பவேண்டும். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்கது என்று தேவன் விரும்புகிறார்” என இயேசு பதிலுரைத்தார். யோவான் 6:29

Write a comment

Comments: 0