உண்மை அன்பு பூமியை நிரப்புகிறது

கர்த்தாவே, உமது உண்மை அன்பு பூமியை நிரப்புகிறது. உமது சட்டங்களை எனக்குப் போதியும். சங்கீதம் 119:64

Write a comment

Comments: 0