எனக்குக் காட்டும்

நான் செய்யவேண்டுமென நீர் விரும்புகின்றவற்றை எனக்குக் காட்டும். நீரே என் தேவன். சங்கீதம் 143:10 

Write a comment

Comments: 0