தேவனைப் போல ஆக முயலுங்கள்

நீங்கள் தேவனால் நேசிக்கப்படுகிற அவரது பிள்ளைகள். எனவே தேவனைப் போல ஆக முயலுங்கள். எபேசியர் 5:1

Write a comment

Comments: 0