உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக

2 கொரி 13:13

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும், தேவனின் அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக.

Write a comment

Comments: 0