நீங்களும் ஒருவரையொருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

ரோமர் 15:7 

கிறிஸ்து உங்களை ஏற்றுக்கொண்டார். எனவே நீங்களும் ஒருவரையொருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது தேவனுக்கு மகிமையைக் கொண்டு வரும்.

Write a comment

Comments: 0