கர்த்தரை நம்புவோரைச் சுற்றிலும்

கர்த்தரை நம்புவோரைச் சுற்றிலும் கர்த்தருடைய தூதன் ஒரு பாளையமிடுகிறான். கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களைக் காத்து அவர்களுடைய துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறான். சங்கீதம் 34:7

Write a comment

Comments: 0