தூதர்களை உனக்காகக் கட்டளையிடுவார்.

தேவன் அவரது தூதர்களை உனக்காகக் கட்டளையிடுவார். நீ போகுமிடங்களிலெல்லாம் அவர்கள் உன்னைப் பாதுகாப்பார்கள். சங்கீதம் 91:11

Write a comment

Comments: 0