பாதுகாப்பாக இருப்பாய்

நீதிமொழிகள் 29:25

அச்சம் என்பது வலையைப் போன்றது. ஆனால் நீ கர்த்தர் மீது நம்பிக்கை வைத்தால் பாதுகாப்பாக இருப்பாய்.

Write a comment

Comments: 0