அருகில் இருக்கும்போதே

இது மிக தாமதமாவதற்கு முன்னால் நீ கர்த்தரைத் தேட வேண்டும். அவர் அருகில் இருக்கும்போதே, இப்பொழுது நீ அவரை அழைக்கவேண்டும். ஏசாயா 55:6

Write a comment

Comments: 0