எப்பொழுதும் கர்த்தரை நம்புங்கள்

எனவே, எப்பொழுதும் கர்த்தரை நம்புங்கள். ஏனென்றால், கர்த்தராகிய யேகோவாவில் உங்களுக்கு என்றென்றைக்கும் பாதுகாப்பான இடமுண்டு. ஏசாயா 26:4 

Write a comment

Comments: 0