உமக்காகத் தாகமாயிருக்கிறது

சங்கீதம் 63:1 

தேவனே, நீரே என் தேவன். நீர் எனக்கு மிகவும் தேவையானவர். நீரற்று உலர்ந்து பாழாய்போன தேசத்தைப்போன்று என் ஆத்துமாவும் சரீரமும் உமக்காகத் தாகமாயிருக்கிறது.

Write a comment

Comments: 0