கர்த்தருடைய திட்டங்களே நிறைவேறும்

அறிவுரைகளைக் கேள்; ஒழுக்கத்தை ஏற்றுக்கொள். அப்போது நீ அறிவாளி ஆவாய். ஜனங்களுக்கு பலவித எண்ணங்கள் தோன்றலாம். எனினும் கர்த்தருடைய திட்டங்களே நிறைவேறும். நீதிமொழிகள் 19:20-21 

Write a comment

Comments: 0