இரட்சிப்பு அவரிடத்திலிருந்து மட்டுமே வருகிறது.

சங்கீதம் 62:1

என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை, என் ஆத்துமா பொறுமையோடு தேவன் என்னை மீட்கும்படி காத்திருக்கிறது. என் இரட்சிப்பு அவரிடத்திலிருந்து மட்டுமே வருகிறது.

Write a comment

Comments: 0