அவர்கள் தேவனின் அருகாமையிலிருப்பார்கள்.

தூய்மையான எண்ணமுடையவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்.

    அவர்கள் தேவனின் அருகாமையிலிருப்பார்கள். மத்தேயு 5:8

Write a comment

Comments: 0