கர்த்தருக்குக் காத்திரு

சங்கீதம் 27:14

கர்த்தருடைய உதவிக்குக் காத்திரு. பெலத்தோடும் தைரியத்தோடும் இருந்து, கர்த்தருக்குக் காத்திரு.

Write a comment

Comments: 0