சொல்வது மிகவும் நல்லது.

நீதிமொழிகள் 15:23

நல்ல பதிலைத் தருபவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். சரியான நேரத்தில் சரியான வார்த்தைகள் சொல்வது மிகவும் நல்லது.

Write a comment

Comments: 0